குறள் 68

புதல்வரைப் பெறுதல்

தம்மின்தம் மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து
மன்னுயிர்க் கெல்லாம் இனிது

thammintham makkal arivutaimai maanilaththu
mannuyirk kellaam inithu


Shuddhananda Bharati

The wealth of children

With joy the hearts of parents swell
To see their children themselves excel.


GU Pope

The Obtaining of Sons

Their children's wisdom greater than their own confessed,
Through the wide world is sweet to every human breast.

That their children should possess knowledge is more pleasing to all men of this great earth than to themselves.


Mu. Varadarajan

தம்‌ மக்களின்‌ அறிவுடைமை, தமக்கு இன்பம்‌ பயப்பதைவிட உலகத்து உயிர்களுக்கெல்லாம்‌ மிகுந்த இன்பம்‌ பயப்பதாகும்‌.


Parimelalagar

தம் மக்கள் அறிவுடைமை-தம் மக்களது அறிவுடைமை; மாநிலத்து மன்உயிர்க்கு எல்லாம் தம்மின் இனிது-பெரிய நிலத்து மன்னா நின்று உயிர்கட்கு எல்லாம் தம்மினும் இனிது ஆம்.
விளக்கம்:
(ஈண்டு 'அறிவு' என்றது இயல்பாகிய அறிவோடு கூடிய கல்வியறிவினை. 'மன்னுயிர்' என்றது கண்டு இன்புறுதற்கு உரியார் அவராகலின். இதனான் தந்தையினும் அவையத்தார் உவப்பர் என்பது கூறப்பட்டது.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) தம்மக்க ளறிவுடையாரானால் அது தம்மினும் உலகத்துயிர்கட் கெல்லாம் இனிதாம், (எ - று )