குறள் 67

புதல்வரைப் பெறுதல்

தந்தை மகற்காற்று நன்றி அவையத்து
முந்தி இருப்பச் செயல்

thandhthai makatrkaatrru nanri avaiyaththu
mundhthi iruppach seyal


Shuddhananda Bharati

The wealth of children

A father's duty to his son is
To seat him in front of the wise.


GU Pope

The Obtaining of Sons

Sire greatest boon on son confers, who makes him meet,
In councils of the wise to fill the highest seat.

The benefit which a father should confer on his son is to give him precedence in the assembly of the learned.


Mu. Varadarajan

தந்‌தை தன்‌ மகனுக்குச்‌ செய்யத்தக்க நல்லுதவி, கற்றவர்‌ கூட்டத்தில்‌ தன்‌ மகன்‌ முந்தியிருக்கும்படியாக அவனைக்‌ கல்வியில்‌ மேம்படச்‌ செய்தலாகும்‌.


Parimelalagar

தந்தை மகற்கு ஆற்றும் நன்றி-தந்தை புதல்வனுக்குச் செய்யும் நன்மையாவது; அவையத்து முந்தி இருப்பச் செயல்-கற்றார் அவையின்கண் அவரினும் மிக்கு இருக்குமாறு கல்வியுடையன் ஆக்குதல்.
விளக்கம்:
(பொருளுடையான் ஆக்குதல் முதலாயின துன்பம் பயத்தலின் நன்மை ஆகா என்பது கருத்து. இதனான் தந்தை கடன் கூறப்பட்டது.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) தந்தை மகனுக்குச் செய்யும் உபகாரம், அவையத்தின்கண்ணே முந்தியிருக்குமாறு கல்வி யுண்டாக்குதல், (எ- று)