குறள் 666

வினைத்திட்பம்

எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துவர் எண்ணியார்
திண்ணியர் ஆகப் பெறின்

yenniya yenniyaangku yeithuvar yenniyaar
thinniyar aakap paerin


Shuddhananda Bharati

Powerful acts

The will-to-do achieves the deed
When mind that wills is strong indeed.


GU Pope

Power in Action

Whate'er men think, ev'n as they think, may men obtain,
If those who think can steadfastness of will retain.

If those who have planned (an undertaking) possess firmness (in executing it) they will obtain whatthey have desired even as they have desired it.


Mu. Varadarajan

எண்ணியவர்‌ (எண்ணியபடியே செயல்‌ ஆற்றுவதில்‌) உறுதியுடையவராக இருக்கப்‌ பெற்றால்‌, அவர்‌ எண்ணியவற்றை எண்ணியவாறே அடைவர்‌.


Parimelalagar

எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துப - தாம் எய்த எண்ணிய பொருள்கள் எல்லாவற்றையும் அவ்வெண்ணியவாறே எய்துவர்; எண்ணியார் திண்ணியராகப் பெறின் - எண்ணியர் அவற்றிற்கு வாயிலாகிய வினைக்கண் திண்மையுடையராகப் பெறின்.
விளக்கம்:
['எளிதின் எய்துப' என்பார், 'எண்ணி யாங்கு எய்துப' என்றார். அவர் அவ்வாறல்லது எண்ணாமையின் திண்ணியராகவே வினை. முடியும்; அது முடிய, அவை யாவையும் கைகூடும் என்பது கருத்து. இதனான் அஃதுடையார் எய்தும் பயன் கூறப்பட்டது.]


Manakkudavar

(இ - ள் தாம் எண்ணிய பொருள்களை எண்ணினபடியே பெறுவர்; அவ்வாறு எண்ணினவர் அவ்வினையைச் செய்து முடிக்குந் திண்மையுடையா ராகப் பெறுவாராயின்,
(என்றவாறு). இது வினையின் கண் திண்மை வேண்டு மென்றது.