குறள் 653

வினைத்தூய்மை

ஓஒதல் வேண்டும் ஒளிமாழ்கும் செய்வினை
ஆஅதும் என்னு மவர்

oaothal vaendum olimaalkum seivinai
aaathum yennu mavar


Shuddhananda Bharati

Purity of action

Those in the world desire for fame
Should shun the deed that dims their name.


GU Pope

Purity in Action

Who tell themselves that nobler things shall yet be won
All deeds that dim the light of glory must they shun.

Those who say, "we will become (better)" should avoid the performance of acts that would destroy(their fame).


Mu. Varadarajan

மேன்மேலும்‌ உயர்வோம்‌ என்று விரும்பி முயல்கின்றவர்‌ தம்முடைய புகழ்‌ கெடுவதற்குக்‌ காரணமான செயலைச்‌ செய்யாமல்‌ விடவேண்டும்‌.


Parimelalagar

ஆதும் என்னும் அவர் - மேலாகக்கடவோம் என்று கருதுவார்; ஒளி மாழ்கும் வினை செய் ஓதல் வேண்டும் - தம் ஒளி கெடுதற்குக் காரணமாய வினையைச் செய்தலைத் தவிர்க.
விளக்கம்:
['ஓதல் வேண்டும்' என்பது ஒரு சொல் நீர்மைத்து. ஓவுதல் என்பது குறைந்து நின்றது. ஒளி - தாம் உள காலத்து எல்லாரானும் நன்கு மதிக்கப்படுதல். 'செய்' என்னும் முதனிலைத் தொழிற்பெயர் மாற்றப்பட்டது. அன்றிச் செய்வினை என வினைத்தொகை யாக்கியவழிப் பொருளின்மை அறிக. ஒளிகெட வருவது ஆக்கம் அன்று என்பதாம்.]


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) தமக்குப் புகழ் கெடவரும் வினையைச் செய்தலையும் ஆக்கங் கருதுவார் தவிர்க,
(என்றவாறு). இது முன்புள்ள புகழ் கெடவரும் வினையையும் தவிர்க என்றது.