குறள் 652

வினைத்தூய்மை

என்றும் ஒருவுதல் வேண்டும் புகழொடு
நன்றி பயவா வினை

yenrum oruvuthal vaendum pukalodu
nanri payavaa vinai


Shuddhananda Bharati

Purity of action

Eschew always acts that do not
Bring good nor glory on their part.


GU Pope

Purity in Action

From action evermore thyself restrain
Of glory and of good that yields no gain.

Ministers should at all times avoid acts which, in addition to fame, yield no benefit (for the future).


Mu. Varadarajan

புகழையும்‌ அறத்தையும்‌ தாராத (தூய்மை அற்ற) செயல்களை எக்காலத்திலும்‌ ஒருவன்‌ செய்யாமல்‌ விட்டொழிக்க வேண்டும்‌.


Parimelalagar

புகழொடு நன்றி பயவா வினை - தம் அரசனுக்கு இம்மைக் கண் புகழும் மறுமைக்கண் அறமும் பயவாத வினைகளை; என்றும் ஒருவுதல் வேண்டும் - அமைச்சர்க்கு எக்காலத்தும் ஒழிதல் வேண்டும்.
விளக்கம்:
[பெருகல், சுருங்கல், இடைநிற்றல் என்னும் நிலைவேறுபாடு காலத்தான் வருதலின், 'என்றும்' என்றார். 'வேண்டும்' என்பது ஈண்டு இன்றியமையாது என்னும் பொருட்டு.]


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) எல்லாக் காலமும் தவிர்தல் வேண்டும்; புகழோடு நன்மை பயவாத வினையை,
(என்றவாறு) என்று மென்றது செயலற்ற காலமுமென்றது