குறள் 634

அமைச்சு

தெரிதலும் தேர்ந்து செயலும் ஒருதலையாச்
சொல்லலும் வல்லது அமைச்சு

thaerithalum thaerndhthu seyalum oruthalaiyaach
sollalum vallathu amaichsu


Shuddhananda Bharati

Ministers

A minister must sift reflect
Select and say surely one fact.


GU Pope

The Office of Minister of state

A minister has power to see the methods help afford,
To ponder long, then utter calm conclusive word.

The minister is one who is able to comprehend (the whole nature of an undertaking), execute it in the best manner possible, and offer assuring advice (in time of necessity).


Mu. Varadarajan

(செய்யத்தக்க செயலை) ஆராய்தலும்‌, அதற்குரிய வழிகளை ஆராய்ந்து செய்தலும்‌, துணிவாகக்‌ கருத்தைச்‌ சொல்லுதலும்‌ வல்லவன்‌ அமைச்சன்‌.


Parimelalagar

தெரிதலும்-ஒருகாரியச் செய்கை பலவாற்றால் தோன்றின் அவற்றுள் ஆவது ஆராய்ந்தறிதலும்; தேர்ந்து செயலும்-அது செய்யுங்கால் வாய்க்கும் திறன் நாடிச் செய்தலும், ஒரு தலையாச் சொல்லலும்-சிலரைப் பிரித்தல் பொருத்தல் செயற்கண், அவர்க்கு இதுவே செயற்பாலது என்று துணிவு பிறக்கும் வகை சொல்லுதலும், வல்லது அமைச்சு வல்லவனே அமைச்சனாவான்.
விளக்கம்:
(தெரிதல், செயன் மேலதாயிற்று, வருகின்றது அதுவாகலின்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) ஒருவிளையை நன்றாக ஆராய்தலும், அதனைச் செய்ய நினைத்தால் முடியுமாறெண்ணிச் செய்தலும், ஐயமாகிய வினையைத் துணிந்து சொல்லுத லும் வல்லவன் அமைச்சனாவான்,
(என்றவாறு).