குறள் 58

வாழ்க்கைத் துணைநலம்

பெற்றாற் பெறின்பெறுவர் பெண்டிர் பெருஞ்சிறப்புப்
புத்தேளிர் வாழும் உலகு

paetrraatr paerinpaeruvar paentir paeruchirappup
puththaelir vaalum ulaku


Shuddhananda Bharati

The worth of a wife

Women who win their husbands' heart
Shall flourish where the gods resort.


GU Pope

The Goodness of the Help to Domestic Life

If wife be wholly true to him who gained her as his bride,
Great glory gains she in the world where gods bliss abide.

If women shew reverence to their husbands, they will obtain great excellence in the world where the gods flourish.


Mu. Varadarajan

கணவனைப்‌ போற்றிக்‌ கடமையைச்‌ செய்யப்‌ பெற்றால்‌ மகளிர்‌ பெரிய சிறப்பை உடைய மேலுலக வாழ்வைப்‌ பெறுவர்‌.


Parimelalagar

பெண்டிர் பெற்றான் பெறின்-பெண்டிர் தம்மை எய்திய கணவனை வழிபடுதல் பெறுவராயின்; புத்தேளிர் வாழும் உலகு பெருஞ்சிறப்புப் பெறுவர்-புத்தேளிர் வாழும் உலகின் கண் அவரால் பெருஞ்சிறப்பினைப் பெறுவர்.
விளக்கம்:
(வழிபடுதல் என்பது சொல்லெச்சம். இதனால் தற்கொண்டாற் பேணிய மகளிர் புத்தேளிரால் பேணப்படுவர் என்பது கூறப்பட்டது.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) பெண்டிரானவர் தம்மை மனைவியராகப் பெற்றவரையே தமக்குத் தலைவராகப் பெறின், தேவர் வாழும் பெரிய சிறப்பினையுடைய உலகத்தைப் பெறுவர்,
(என்றவாறு).