குறள் 52

வாழ்க்கைத் துணைநலம்

மனைமாட்சி இல்லாள்கண் இல்லாயின் வாழ்க்கை
எனைமாட்சித் தாயினும் இல்

manaimaachi illaalkan illaayin vaalkkai
yenaimaachith thaayinum il


Shuddhananda Bharati

The worth of a wife

Bright is home when wife is chaste.
If not all greatness is but waste.


GU Pope

The Goodness of the Help to Domestic Life

If household excellence be wanting in the wife,
Howe'er with splendour lived, all worthless is the life.

If the wife be devoid of domestic excellence, whatever (other) greatness be possessed, the conjugal state, is nothing.


Mu. Varadarajan

இல்வாழ்க்கைக்குத்‌ தக்க நற்பண்பு மனைவியிடம்‌ இல்லையானால்‌. ஒருவனுடைய வாழ்க்கை வேறு எவ்வளவு சிறப்புடையதானாலும்‌ பயன்‌ இல்லை.


Parimelalagar

மனைமாட்சி இல்லாள்கண் இல்லாயின்-மனையறத்திற்குத்தக்க நற்குண நற்செய்கைகள் ஒருவன் இல்லாளிடத்து இல்லையாயின்; வாழ்க்கை எனைமாட்சித்து ஆயினும் இல்-அல்வில்வாழ்க்கை செல்வத்தான் எத்துணை மாட்சிமையுடைத்தாயினும் அஃது உடைத்தன்று.
விளக்கம்:
(இல்' என்றார் பயன்படாமையின்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) குடிக்குத்தக்க வொழுக்கம் மனையாள் மாட்டு இல்லையாகில், அவ் வில்வாழ்க்கை எத்துணை நன்மைகளை யுடைத்தாயினும் ஒரு நன்மையும் இன்றாம்,
(என்றவாறு).