குறள் 515

தெரிந்துவினையாடல்

அறிந்தாற்றிச் செய்கிற்பாற்கு அல்லால் வினைதான்
சிறந்தானென்று ஏவற்பாற் றன்று

arindhthaatrrich seikitrpaatrku allaal vinaithaachiirandhthaanaenru
vinaithaachiirandhthaanaenru yaevatrpaatr ranru


Shuddhananda Bharati

Testing and entrusting

Wise able men with power invest
Not by fondness but by hard test.


GU Pope

Selection and Employment

No specious fav'rite should the king's commission bear,
But he that knows, and work performs with patient care.

(A king's) work can only be accomplished by a man of wisdom and patient endurance; it is not of a nature to be given to one from mere personal attachment.


Mu. Varadarajan

(செய்யும்‌ வழிகளை) அறிந்து இடையூறுகளைத்‌ தாங்கிச்‌ செய்துமுடிக்க வல்லவனை அல்லாமல்‌, மற்றவனைச்‌ சிறந்தவன்‌ என்று கருதி ஒரு செயலைச்‌ செய்யுமாறு ஏவக்கூடாது.


Parimelalagar

அறிந்து ஆற்றிச் செய்கிற்பாற்கு அல்லால் - செய்யும் உபாயங்களை அறிந்து செயலானும் இடையூறுகளானும் வரும் துன்பங்களைப் பொறுத்து முடிவு செய்ய வல்லானை யல்லது; வினைதான் சிறந்தான் என்று ஏவற்பாற்றன்று - வினைதான் இவன் நம்மாட்டு அன்புடையன் என்று பிறனொருவனை ஏவும் இயல்புடைத்தன்று.
விளக்கம்:
['செய்கிற்பாற்கு' என்பது வேற்றுமை மயக்கம். அறிவு ஆற்றல்களான் அல்லது அன்பான் முடியாது என இதனான் வினையினது இயல்பு கூறப்பட்டது.]


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) செய்யும் உபாயங்களை யறிந்து, செயலானும் இடையூறுகளானும் வருந் துன்பங்களைப் பொறுத்து, முடிவு செய்யவல்லானையல்லது வினைதான் இவன் நம்மாட்டன்புடைய னென்று பிறனொருவனை யேவும் இயல்புடைத்தன்று.