குறள் 509

தெரிந்துதெளிதல்

தேறற்க யாரையும் தேராது தேர்ந்தபின்
தேறுக தேறும் பொருள்

thaeratrka yaaraiyum thaeraathu thaerndhthapin
thaeruka thaerum porul


Shuddhananda Bharati

Testing of men for confidence

Trust not without testing and then
Find proper work for trusted men.


GU Pope

Selection and Confidence

Trust no man whom you have not fully tried,
When tested, in his prudence proved confide.

Let (a king) choose no one without previous consideration; after he has made his choice, let himunhesitatingly select for each such duties as are appropriate.


Mu. Varadarajan

யாரையும்‌ ஆராயமல்‌ தெளியக்கூடாது; நன்றாக ஆராய்ந்த பிறகு, அவரிடம்‌ தெளிவாகக்‌ கொள்ளத்தக்க பொருள்களைத்‌ தெளிந்து நம்ப வேண்டும்‌.


Parimelalagar

யாரையும் தேராது தேறற்க - யாவரையும் ஆராயாது தெளியா தொழிக; தேர்ந்த பின் தேறும் பொருள் தேறுக- ஆராய்ந்தபின் தெளியும் பொருள்களை ஐயுறாது ஒழிக.
விளக்கம்:
['தேறற்க' என்ற பொதுமையான் ஒருவினைக் கண்ணும் தெளியலாகாது என்பது பெற்றாம். ஈண்டு, 'தேறுக' என்றது தாற்பரியத்தால் ஐயுறவினது விலக்கின்மேல் நின்றது. 'தேறும் பொருள்' என்றது அவரவர் ஆற்றற்கு ஏற்ற வினைகளை, 'பொருள்' ஆகுபெயர்.] --


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) யாவரையும் ஆராயாது தெளியாதொழிக; ஆராய்ந்த பின்பு அவ ராற் றேறப்படும் பொருளைத் தேறுக,
(என்றவாறு). இஃது ஒரு பொருளிற் றேற்றமுடையாரை எல்லாப் பொருளினுந் தெளிக வென்றது.