குறள் 497

இடனறிதல்

அஞ்சாமை அல்லால் துணைவேண்டா எஞ்சாமை
எண்ணி இடத்தால் செயின்

anjsaamai allaal thunaivaentaa yenjsaamai
yenni idaththaal seyin


Shuddhananda Bharati

Judging the place

No aid but daring dash they need
When field is chosen right for deed.


GU Pope

Knowing the Place

Save their own fearless might they need no other aid,
If in right place they fight, all due provision made.

You will need no other aid than fearlessness, if you thoroughly reflect (on what you are to do), andselect (a suitable) place for your operations.


Mu. Varadarajan

(செய்யும்‌ வழிவகைகளைக்‌) குறைவில்லாமல்‌ எண்ணித்‌ தக்க இடத்தில்‌ பொருந்திச்‌ செய்தால்‌, அஞ்சாமை அல்லாமல்‌ வேறு துணை வேண்டியதில்லை.


Parimelalagar

எஞ்சாமை எண்ணி இடத்தான் செயின் - பகையிடத்து வினை செய்யும் திறங்களை எல்லாம் ஒழியாது எண்ணி, அவற்றை அரசர் இடத்தோடு பொருந்தச் செய்வராயின்; அஞ்சாமை அல்லால் துணை வேண்டா - அச்செயற்குத் தம் திண்மை அல்லது பிறிதொரு துணை வேண்டுவதில்லை.
விளக்கம்:
['திண்ணியராய் நின்று செய்து முடித்தலே வேண்டுவது அல்லது துணை வேண்டா' என்றார், அவ்வினை தவறுவதற்கு ஏது இன்மையின். இவை மூன்று பாட்டானும் வினை செய்தற்கு ஆம் இடன் அறிதல் கூறப்பட்டது.]


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) தப்பாமலெண்ணி இடத்தோடு பொருந்த வினை செய்ய வல்ல ராயின், அஞ்சாமையே வேண்டுவ தல்லாமல், வேறு துணையாவாரைத் தேட வேண்டுவதில்லை,
(என்றவாறு). இஃது இடனறிந்தால், துணையின்றியும் வெல்வரென்றது.