குறள் 486

காலமறிதல்

ஊக்க முடையான் ஒடுக்கம் பொருதகர்
தாக்கற்குப் பேருந் தகைத்து

ookka mutaiyaan odukkam poruthakar
thaakkatrkup paerundh thakaiththu


Shuddhananda Bharati

Knowing proper time

By self-restraint stalwarts keep fit
Like rams retreating but to butt.


GU Pope

Knowing the fitting Time

The men of mighty power their hidden energies repress,
As fighting ram recoils to rush on foe with heavier stress.

The self-restraint of the energetic (while waiting for a suitable opportunity), is like the drawing backof a fighting-ram in order to butt.


Mu. Varadarajan

ஊக்கம்‌ மிகுந்தவன்‌ (காலத்தை எதிர்பார்த்து) அடங்கியிருத்தல்‌, போர்‌ செய்யும்‌ ஆட்டுக்கடா தன்‌ பகையைத்‌ தாக்குவதற்காகப்‌ பின்னே கால்வாங்குதலைப்‌ போன்றது.


Parimelalagar

ஊக்கம் உடையான் ஒடுக்கம் - வலிமிகுதி உடைய அரசன் பகை மேற்செல்லாது காலம் பார்த்திருக்கின்ற இருப்பு; பொரு தகர் தாக்கற்குப் பேரும் தகைத்து - பொருகின்ற தகர் தன் பகைகெடப் பாய்தற்பொருட்டுப் பின்னே கால் வாங்கும் தன்மைத்து.
விளக்கம்:
[உவமைக்கண் 'தாக்கற்கு' என்றதனால், 'பொருளினும் வென்றி எய்தற்பொருட்டு' என்பது கொள்க. இதனான் அவ்விருப்பின் சிறப்புக் கூறப்பட்டது.]


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) மன மிகுதி யுடையவன் காலவரவு பார்த்து ஒடுங்குதல், போரைக் கருதின தகர் வலிபெறத் தாக்குதற் பொருட்டுப் பெயர்ந்தாற் போலும். இது காலம் வருவளவுங் குறைத்தால் வலி மிகுமென்றது.