குறள் 444

பெரியாரைத் துணைக்கோடல்

தம்மிற் பெரியார் தமரா ஒழுகுதல்
வன்மையு ளெல்லாந் தலை

thammitr paeriyaar thamaraa olukuthal
vanmaiyu laellaandh thalai


Shuddhananda Bharati

Gaining great men's help

To have betters as intimates
Power of all powers promotes.


GU Pope

Seeking the Aid of Great Men

To live with men of greatness that their own excels,
As cherished friends, is greatest power that with a monarch dwells.

So to act as to make those men, his own, who are greater than himself is of all powers the highest.


Mu. Varadarajan

தம்மை விட, ( அறிவு முதலியவற்றால்‌ ) பெரியவர்‌ தமக்குச்‌ சுற்றத்தாராகுமாறு நடத்தல்‌, வல்லமை எல்லாவற்றிலும்‌ சிறந்ததாகும்‌.


Parimelalagar

தம்மின் பெரியார் தமரா ஒழுகுதல் - அறிவு முதலியவற்றால் தம்மின் மிக்கார் தமக்குச் சிறந்தாராகத் தாம் அவர் வழிநின்று ஒழுகுதல்; வன்மையுள் எல்லாம் தலை - அரசர்க்கு. எல்லா வலி உடைமையினும் தலை.
விளக்கம்:
(பொருள், படை, அரண்களான்ஆய வலியினும் இத் துணைவலி சிறந்தது என்றது, இவர் அவற்றான் நீக்கப்படாத தெய்வத்துன்பம் முதலியனவும் நீக்குதற்கு உரியர் ஆகலின்.) --


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) தம்மின் மிக்க அறிவுடையார் தமக்குத் தமராக ஒழுகுதல்; வலியானவை யெல்லாவற்றினும் தலையான வலி,
(என்றவாறு).