குறள் 347

துறவு

பற்றி விடாஅ இடும்பைகள் பற்றினைப்
பற்றி விடாஅ தவர்க்கு

patrri vitaaa idumpaikal patrrinaip
patrri vitaaa thavarkku


Shuddhananda Bharati

Renunciation

Grief clings on and on to those
Who cling to bonds without release.


GU Pope

Renunciation

Who cling to things that cling and eager clasp,
Griefs cling to them with unrelaxing grasp.

Sorrows will never let go their hold of those who give not up their hold of desire.


Mu. Varadarajan

யான்‌ எனது என்னும்‌ இருவகைப்‌ பற்றுக்களையும்‌ பற்றிக்‌ கொண்டு விடாதவரை, துன்பங்களும்‌ விடாமல்‌ பற்றிக்‌ கொள்கின்றன.


Parimelalagar

பற்றினைப் பற்றி விடாஅ தவர்க்கு - இருவகைப் பற்றினையும் இறுகப் பற்றி விடாதாரை; இடும்பைகள் பற்றி விடாஅ - பிறவித் துன்பங்கள் இறுகப்பற்றி விடா.
விளக்கம்:
(இறுகப் பற்றுதல் - காதல் கூர்தல்; 'விடாஅதவர்க்கு' என்பது வேற்றுமை மயக்கம். இதனான், இவை விடாதவர்க்கு வீடு இல்லை என்பது கூறப்பட்டது.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) பொருள்களைப்பற்றி விடாதவரைத் துன்பங்கள் விடாதே பற்றி நிற்கும்,
(என்றவாறு). இது பொருள்களைத் துறவாக்கால் வினை கெடாதென்றது.