குறள் 325

கொல்லாமை

நிலைஅஞ்சி நீத்தாருள் எல்லாம் கொலைஅஞ்சிக்
கொல்லாமை சூழ்வான் தலை

nilaiachi neeththaarul yellaam kolaiachik
kollaamai koolvaan thalai


Shuddhananda Bharati

Non

Of saints who renounce birth-fearing
The head is he who dreads killing.


GU Pope

Not killing

Of those who 'being' dread, and all renounce, the chief are they,
Who dreading crime of slaughter, study nought to slay.

Of all those who, fearing the permanence of earthly births, have abandoned desire, he is the chief who, fearing (the guilt of) murder, considers how he may avoid the destruction of life.


Mu. Varadarajan

வாழ்க்கையின்‌ தன்மையைக்‌ கண்டு அஞ்சித்‌ துறந்தவர்கள்‌ எல்லாரிலும்‌, கொலை செய்வதற்கு அஞ்சிக்‌ கொல்லாத அறத்தைப்‌ போற்றுகின்றவன்‌ உயர்ந்தவன்‌.


Parimelalagar

நிலை அஞ்சி நீத்தாருள் எல்லாம் - பிறப்பு நின்ற நிலையை அஞ்சிப் பிறவாமைப் பொருட்டு மனை வாழ்க்கையைத் துறந்தார் எல்லாருள்ளும்; கொலை அஞ்சிக் கொல்லாமை சூழ்வான் தலை - கொலைப் பாவத்தை அஞ்சிக் கொல்லாமை ஆகிய அறத்தை மறவாதவன் உயர்ந்தவன். பிறப்பு நின்ற நிலையாவது, இயங்குவ நிற்ப என்னும் இருவகைப் பிறப்பினும் இன்பம் என்பது ஒன்று இன்றி உள்ளன எல்லாம் துன்பமேயாம் நிலைமை.
விளக்கம்:
(துறவு ஒன்றே ஆயினும், சமய வேறுபாட்டால் பலவாம் ஆகலின், 'நீத்தாருள் எல்லாம்' என்றார். இதனான் இவ்வறம் மறவாதவன் உயர்ச்சி கூறப்பட்டது.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) மனைவாழ்க்கையில் நிற்றலை யஞ்சித் துறந்தவ ரெல்லாரினும் கொலையை யஞ்சிக் கொல்லாமையைச் சிந்திப்பான் தலைமை யுடையவன்; இல் வாழ்க்கையில் நிற்பினும்,
(என்றவாறு). இஃது எல்லாத் துறவினும் நன்றென்றது.