குறள் 279

கூடாவொழுக்கம்

கணைகொடிது யாழ்கோடு செவ்விதுஆங் கன்ன
வினைபடு பாலால் கொளல்

kanaikotithu yaalkoadu sevvithuaang kanna
vinaipadu paalaal kolal


Shuddhananda Bharati

Imposture

Know men by acts and not by forms
Strait arrow kills, bent lute but charms.


GU Pope

Inconsistent Conduct

Cruel is the arrow straight, the crooked lute is sweet,
Judge by their deeds the many forms of men you meet.

As, in its use, the arrow is crooked, and the curved lute is straight, so by their deeds, (and not by their appearance) let (the uprightness or crookedness of) men be estimated.


Mu. Varadarajan

நேராகத்‌ தோன்றினும்‌ அம்பு கொடியது; வளைவுடன்‌ தோன்றினாலும்‌ யாழின்‌ கொம்பு நன்மையானது; மக்களின்‌ பண்புகளையும்‌ செயல்‌ வகையால்‌ உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும்‌.


Parimelalagar

கணை கொடிது யாழ் கோடு செவ்விது - அம்பு வடிவால் செவ்விதாயினும், செயலால் கொடிது: யாழ் கோட்டால் வளைந்ததாயினும் செயலால் செவ்விது; ஆங்கு அன்ன வினைபடு பாலால் கொளல் - அவ்வகையே தவம் செய்வோரையும் கொடியர் செவ்வியர் என்பது வடிவால் கொள்ளாது அவர் செயல்பட கூற்றானே அறிந்து கொள்க.
விளக்கம்:
(கணைக்குச் செயல் கொலை, யாழுக்குச் செயல் இசையால் இன்பம் பயத்தல். அவ்வகையே செயல் பாவமாயின் கொடியர் எனவும், அறமாயின் செவ்வியர் எனவுங் கொள்க என்பதாம். இதனால் அவரை அறிவும் ஆறு கூறப்பட்டது.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) செவ்விய கணை கொடுமையைச் செய்யும், கோடியயாழ் செவ்வை யைச் செய்யும்; அதுபோல், யாவரையும் வடிவுகண்டறியாது, அவரவர் செய்யும் வினையின் பகுதியாலே யறிந்து கொள்க,
(என்றவாறு)