குறள் 258

புலான்மறுத்தல்

செயிரின் தலைப்பிரிந்த காட்சியார் உண்ணார்
உயிரின் தலைப்பிரிந்த ஊன்

seyirin thalaippirindhtha kaachiyaar unnaar
uyirin thalaippirindhtha oon


Shuddhananda Bharati

Abstinence from flesh

Whose mind from illusion is freed
Refuse on lifeless flesh to feed.


GU Pope

The Renunciation of Flesh

Whose souls the vision pure and passionless perceive,
Eat not the bodies men of life bereave.

The wise, who have freed themselves from mental delusion, will not eat the flesh which has been severed from an animal.


Mu. Varadarajan

குற்றத்திலிருந்து நீங்கிய அறிவை உடையவர்‌, ஓர்‌ உயிரினடத்திலிருந்து பிரிந்துவந்த உடம்பாகிய ஊனை உண்ணமாட்டார்‌.


Parimelalagar

செயிரின் தலைப்பிரிந்த காட்சியார் - மயக்கம் ஆகிய குற்றத்தின் நீங்கிய அறிவினையுடையார்; உயிரின் தலைப்பிரிந்த ஊன் உண்ணார் - ஓர் உயிரின் நீங்கி வந்த ஊனை உண்ணார்.
விளக்கம்:
('தலைப்பிரிவு' என்பது ஒரு சொல். பிணம் என ஊனின் மெய்ம்மை தாமே உணர்தலின், 'உண்ணார்' என்றார்.


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) குற்றத்தினின்று நீங்கின தெளிவுடையார் உண்ணார் ; உயிரி னின்று நீங்கின உடம்பை ,
(என்றவாறு). இது மேற்கூறிய குற்றமெல்லாம் பயத்தலின், அதனைத் தெளிவுடையாருண்ணா-ரென்றது.