குறள் 257

புலான்மறுத்தல்

உண்ணாமை வேண்டும் புலாஅல் பிறிதொன்றன்
புண்ணது உணர்வார்ப் பெறின்

unnaamai vaendum pulaaal pirithonran
punnathu unarvaarp paerin


Shuddhananda Bharati

Abstinence from flesh

From eating flesh men must abstain
If they but feel the being's pain.


GU Pope

The Renunciation of Flesh

With other beings' ulcerous wounds their hunger they appease;
If this they felt, desire to eat must surely cease.

If men should come to know that flesh is nothing but the unclean ulcer of a body, let them abstain from eating it.


Mu. Varadarajan

புலால்‌ உண்ணாமலிருக்க வேண்டும்‌; ஆராய்ந்து அறிவாரைப்‌ பெற்றால்‌, அப்புலால்‌ வேறோர்‌ உயிரின்‌ புண்‌ என்பதை உணரலாம்‌.


Parimelalagar

புலால் பிறிதொன்றன் புண்-புலாலாவது பிறிதோர் உடம்பின் புண்; அது உணர்வார்ப் பெறின் உண்ணாமை வேண்டும்-அது தூய்து அன்மை அறிவாரைப் பெறின் அதனை உண்ணாதொழியல் வேண்டும்.
விளக்கம்:
('அஃது' என்னல் வேண்டும் ஆய்தம் விகாரத்தால் தொக்கது. அம்மெய்ம்மை உணராமையின், அதனை உண்கின்றார் என்பதாம். பொருந்தும் ஆற்றானும் புலால் உண்டல் இழிந்தது என்பது இதனான் கூறப்பட்டது.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) புலாலை யுண்ணாமை வேண்டும்; அது பிறிதொன்றின் புண்; ஆதலால். அதனை அவ்வாறு காண்பாருண்டாயின்,
(என்றவாறு) இது புலால் மறுத்தல் வேண்டுமென்பதூஉம், அது தூயதாமென்பதூஉங் கூறிற்று.