குறள் 255

புலான்மறுத்தல்

உண்ணாமை உள்ளது உயிர்நிலை ஊனுண்ண
அண்ணாத்தல் செய்யாது அளறு

unnaamai ullathu uyirnilai oonunna
annaaththal seiyaathu alaru


Shuddhananda Bharati

Abstinence from flesh

Off with flesh; a life you save
The eater hell's mouth shall not waive!


GU Pope

The Renunciation of Flesh

If flesh you eat not, life's abodes unharmed remain;
Who eats, hell swallows him, and renders not again.

Not to eat flesh contributes to the continuance of life; therefore if a man eat flesh, hell will not open its mouth (to let him escape out, after he has once fallen in).


Mu. Varadarajan

உயிர்கள்‌ உடம்புபெற்று வாழும்‌ நிலைமை, ஊன்‌ உண்ணாதிருத்தலை அடிப்படையாகக்‌ கொண்டது; ஊன்‌ உண்டால்‌ நரகம்‌ அவனை வெளிவிடாது.


Parimelalagar

உயிர் நிலை ஊன் உண்ணாமை உள்ளது-ஒருசார் உயிர் உடம்பின் கண்ணே நிற்றல் ஊன் உண்ணாமை என்கின்ற அறத்தின் கண்ணது; உண்ண அளறு அண்ணாத்தல் செய்யாது - ஆகலான், அந்நிலை குலைய ஒருவன் அதனை உண்ணுமாயின், அவனை விழுங்கிய நிரயம் பின் உமிழ்வதற்கு அங்காவாது.
விளக்கம்:
(உண்ணப்படும் விலங்குகள் அதனால் தேய்ந்து சிலவாக, ஏனைய பலவாய் வருதலின், 'உண்ணாமை உள்ளது உயர்நிலை' என்றார். 'உண்ணின்' என்பது 'உண்ண' எனத் திரிந்து நின்றது. ஊன் உண்டவன் அப்பாவத்தான் நெடுங் காலம் நிரயத்துள் அழுந்தும் என்பதாம். கொலைப் பாவம் கொன்றார்மேல் நிற்றலின், பின் ஊன் உண்பார்க்குப் பாவம் இல்லை என்பாரை மறுத்து, அஃது உண்டு என்பது இவ்விரண்டு பாட்டானும் கூறப்பட்டது.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) உயிர் நிலையைப் பெறுதல் ஊனை யுண்ணாமையினால் உள்ளது; ஊனையுண்ண , உண்டாரை எல்லாவுலகத்தினும் இழிந்த நரகம் விழுங்கிக் கொண்டு அங்காவாது,
(என்றவாறு).