குறள் 250

அருளுடைமை

வலியார்முன் தன்னை நினைக்கதான் தன்னின்
மெலியார்மேல் செல்லு மிடத்து

valiyaarmun thannai ninaikkathaan thannin
maeliyaarmael sellu midaththu


Shuddhananda Bharati

Compassion

Think how you feel before the strong
When to the feeble you do wrong.


GU Pope

The Possession of Benevolence

When weaker men you front with threat'ning brow,
Think how you felt in presence of some stronger foe.

When a man is about to rush upon those who are weaker than himself, let him remember how he has stood (trembling) before those who are stronger than himself.


Mu. Varadarajan

(அருள்‌ இல்லாதவன்‌) தன்னைவிட மெலிந்தவர்மேல்‌ துன்புறுத்தச்‌ செல்லும்போது, தன்னைவிட வலியவரின்‌ முன்‌ தான்‌ அஞ்சி நிற்கும்‌ நிலைமையை நினைக்க வேண்டும்‌.


Parimelalagar

வலியார் முன் தன்னை நினைக்க-தன்னில் வலியார் தன்னை நலிய வரும்பொழுது அவர்முன் தான் அஞ்சி நிற்கும் நிலையினை நினைக்க; தான் தன்னின் மெலியார்மேல் செல்லுமிடத்து-அருளில்லாதவன் தன்னின் எளியார்மேல் தான் நலியச் செல்லும் பொழுது.
விளக்கம்:
('மெலியார்' எனச் சிறப்புடைய உயர்திணைமேல் கூறினாராயினும், ஏனைய அஃறினையும் கொள்ளப்படும். அதனை நினைக்கவே, 'இவ்வுயிர்க்கும் அவ்வாறே அச்சம் ஆம்' என்று அறிந்து, அதன்மேல் அருள் உடையன் ஆம் என்பது கருத்து. இதனால் அருள் பிறத்தற்கு உபாயம் கூறப்பட்டது.)


Manakkudavar

{இ - ள்.) தாம் தம்மின் மெலியார்மேல் வெகுண்டெழுமிடத்து, தம்மின் வலியார் முன் தாம் நிற்குநிலையை நினைக்க,
(என்றவாறு).