குறள் 248

அருளுடைமை

பொருளற்றார் பூப்பர் ஒருகால் அருளற்றார்
அற்றார்மற் றாதல் அரிது

porulatrraar pooppar orukaal arulatrraar
atrraarmatr raathal arithu


Shuddhananda Bharati

Compassion

The wealthless may prosper one day;
The graceless never bloom agay.


GU Pope

The Possession of Benevolence

Who lose the flower of wealth, when seasons change, again may bloom;
Who lose 'benevolence', lose all; nothing can change their doom.

Those who are without wealth may, at some future time, become prosperous; those who are destitute of kindness are utterly destitute; for them there is no change.


Mu. Varadarajan

பொருள்‌ இல்லாதவர்‌ ஒரு காலத்தில்‌ வளம்‌ பெற்று விளங்குவர்‌; அருள்‌ இல்லாதவர்‌ வாழ்க்கையின்‌ பயன்‌ அற்றவரே; அவர்‌ ஒரு காலத்திலும்‌ சிறந்து விளங்குதல்‌ இல்லை.


Parimelalagar

பொருள் அற்றார் ஒருகால் பூப்பர் - ஊழான் வறியராயினார் அது நீங்கிப் பின் ஒரு காலத்துச் செல்வத்தால் பொலிவர்; அருள் அற்றார் அற்றார் மற்று ஆதல் அரிது-அவ்வாறு அன்றி அருளிலாதார் பாவம் அறாமையின் அழிந்தாரே; பின் ஒரு காலத்தும் ஆதல் இல்லை.
விளக்கம்:
('மற்று' வினைமாற்றின்கண் வந்தது. மேல் பொருள் இன்மையொடு ஒருவாற்றான் ஒப்புமை கூறினார் ஆகலின், அது மறுத்து, பிற ஆற்றான் அதனினும் கொடியது என்பது கூறியவாறு.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) பொருளில்லாதார் ஒருகாலத்தே பொருளுடையராதலும் கூடும் : அருளில்லாதார் கெட்டார், பின்பு ஆக்கமுண்டாகாது,
(என்றவாறு). இது பொருளின்மையேயன்றி எல்லாக் கேடு முண்டா மென்றது.