குறள் 247

அருளுடைமை

அருளில்லார்க்கு அவ்வுலகம் இல்லை பொருளில்லார்க்கு
இவ்வுலகம் இல்லாகி யாங்கு

arulillaarkku avvulakam illai porulillaarkku
ivvulakam illaaki yaangku


Shuddhananda Bharati

Compassion

This world is not for weathless ones
That world is not for graceless swines.


GU Pope

The Possession of Benevolence

As to impoverished men this present world is not;
The 'graceless' in you world have neither part nor lot.

As this world is not for those who are without wealth, so that world is not for those who are without kindness.


Mu. Varadarajan

பொருள்‌ இலாதவர்க்கு இவ்வுலகத்து வாழ்க்கை இல்லாதவாறுபோல, உயிர்களிடத்தில்‌ அருள்‌ இல்லாதவர்க்கு அவ்வுலகத்து வாழ்க்கை இல்லையாம்‌.


Parimelalagar

அருள் இல்லார்க்கு அவ்வுலகம் இல்லை - உயிர்கள்மேல் அருள் இல்லாதார்க்கு வீட்டுலகத்து இன்பம் இல்லை; பொருள் இல்லார்க்கு இவ்வுலகம் இல்லாகியாங்கு - பொருள் இல்லாதார்க்கு இவ்வுலகத்து இன்பம் இல்லையாயினாற் போல.
விளக்கம்:
('அவ்வுலகம்' 'இவ்வுலகம்' என்பன ஆகுபெயர். இவ்வுலகத்து இன்பங்கட்குப் பொருள் காரணமானாற்போல, அவ்வுலகத்து இன்பங்கட்கு அருள் காரணம் என்பதாயிற்று.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) அருள் இல்லாதார்க்கு மேலுலகமுறுங் காட்சியில்லை ; பொருள் இல்லாதார்க்கு இவ்வுலகின்கண் இன்பமுறுங்காட்சியில்லையானாற்போல், (எ-று). இஃது அருளில்லாதார் சுவர்க்கம் புகாரென்றது.