குறள் 230

ஈகை

சாதலின் இன்னாத தில்லை இனிததூஉம்
ஈதல் இயையாக் கடை

saathalin innaatha thillai inithathooum
eethal iyaiyaak katai


Shuddhananda Bharati

Charity

Nothing is more painful than death
Yet more is pain of giftless dearth.


GU Pope

Giving

'Tis bitter pain to die, 'Tis worse to live.
For him who nothing finds to give!

Nothing is more unpleasant than death: yet even that is pleasant where charity cannot be exercised.


Mu. Varadarajan

சாவதைவிடத்‌ துன்பமானது வேறொன்றும்‌ இல்லை. ஆனால்‌ வறியவர்க்கு ஒரு பொருள்‌ கொடுக்க முடியாத நிலை வந்தபோது அச்சாதலும்‌ இனியதே ஆகும்‌.


Parimelalagar

சாதலின் இன்னாதது இல்லை-ஒருவற்குச் சாதல் போல இன்னாதது ஒன்று இல்லை; அதூஉம் ஈதல் இயையாக் கடை இனிது-அத்தன்மைத்தாகிய சாதலும், வறியார்க்கு ஒன்று ஈதல் முடியாதவழி இனிது.
விளக்கம்:
(பிறர்க்குப் பயன்படாத உடற்பொறை நீங்குதலான் 'இனிது' என்றார். இவை மூன்று பாட்டானும் ஈயாமையின் குற்றம் கூறப்பட்டது.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) சாதலின் மிக்க துன்பமில்லை, அதுவும் இனிதாம்; இரந்து வந் தார்க்குக் கொடுத்தல் முடியாவிடத்து,
(என்றவாறு). இஃது ஈயாது வாழ்தலில் சாதல் நன்றென்றது.