குறள் 225

ஈகை

ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசிஆற்றல் அப்பசியை
மாற்றுவார் ஆற்றலின் பின்

aatrruvaar aatrrachiasiaatrral achisiyai maatrruvaar
maatrruvaar aatrralin pin


Shuddhananda Bharati

Charity

Higher's power which hunger cures
Than that of penance which endures.


GU Pope

Giving

'Mid devotees they're great who hunger's pangs sustain,
Who hunger's pangs relieve a higher merit gain.

The power of those who perform penance is the power of enduring hunger. It is inferior to the power of those who remove the hunger (of others).


Mu. Varadarajan

தவ வலிமை உடையவரின்‌ வலிமை பசியைப்‌ பொறுத்துக்‌ கொள்ளலாகும்‌. அதுவும்‌ அப்பசியை உணவு கொடுத்து மாற்றுகின்றவரின்‌ ஆற்றலுக்குப்‌ பிற்பட்டதாகும்‌.


Parimelalagar

ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசிஆற்றல்-தவத்தான் வலியார்க்கு வலியாவது தம்மையுற்ற பசியைப் பொறுத்தல்; அப்பசியை மாற்றுவார் ஆற்றலின் பின்- அவ் வலிதான் அங்ஙனம் பொறுத்தற்கு அரிய பசியை ஈகையான் ஒழிப்பாரது வலிக்குப்பின்.
விளக்கம்:
(தாமும் பசித்துப் பிறரையும் அது 'தீர்க்க மாட்டாதார் ஆற்றலின், தாமும் பசியாது பிறரையும் அது தீர்ப்பார் அற்றல் நன்று என்பதாம்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) பெரியாரது பெருரையாவது பசியைப் பொறுத்தல் ; அதுவும் பெரிதாவது பிறர் பசியைத் தீர்ப்பாரது பெருமைக்குப் பின்பு,
(என்றவாறு). இது தவம் பண்ணுவாரினும் தானம் பண்ணுவாா வலியுடைய ரென்றது.