குறள் 222

ஈகை

நல்லாறு எனினும் கொளல்தீது மேலுலகம்
இல்லெனினும் ஈதலே நன்று

nallaaru yeninum kolaltheethu maelulakam
illaeninum eethalae nanru


Shuddhananda Bharati

Charity

To beg is bad e'en from the good
To give is good, were heaven forbid.


GU Pope

Giving

Though men declare it heavenward path, yet to receive is ill;
Though upper heaven were not, to give is virtue still.

To beg is evil, even though it were said that it is a good path (to heaven). To give is good, even though it were said that those who do so cannot obtain heaven.


Mu. Varadarajan

பிறரிடமிருந்து பொருள்‌ பெற்றுக்‌ கொள்ளுதல்‌ நல்ல நெறி என்றாலும்‌ கொள்ளல்‌ தீமையானது. மேலுலகம்‌ இல்லையென்றாலும்‌ பிறர்க்குக்‌ கொடுப்பதே நல்லது.


Parimelalagar

கொளல் நல் ஆறு எனினும் தீது-ஏற்றல் வீட்டுலகிற்கு நல்ல நெறி என்பார் உளராயினும் அது தீது; மேல் உலகம் இல் எனினும் ஈதலே நன்று-ஈந்தார்க்கு அவ்வுலகு எய்துதல் இல்லை என்பார் உளராயினும், ஈதலே நன்று.
விளக்கம்:
('எனினும்' என்பது இரு வழியும் அங்ஙனம் கூறுவார் இன்மை விளக்கி நின்றது. பிரிநிலை ஏகாரத்தால் பிற அறங்களின் ஈதல் சிறந்தது என்பது பெற்றாம். நல்லது கூறுவார் தீயதும் உடன் கூறினார்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) ஒருவன் மாட்டுக் கொள்ளல் நன்மை பயக்கும் நெறியெனினும் கோடல் தீது; ஒருவர்க்குக் கொடுத்தாற் பாவமுண்டெனினும் கொடுத்தல் நன்று. கொள்வோ ரமைதி யறிந்து கொடுக்கவேண்டுமெனினும், இது வரை யாது கொடுத்தலாதலால், யாதொருவாற்றானுங் கொடை நன்றென்பது கூறிற்று.