குறள் 218

ஒப்புரவறிதல்

இடனில் பருவத்தும் ஒப்புரவிற்கு ஒல்கார்
கடனறி காட்சி யவர்

idanil paruvaththum oppuravitrku olkaar
kadanari kaachi yavar


Shuddhananda Bharati

Duty to society

Though seers may fall on evil days
Their sense of duty never strays.


GU Pope

The Knowledge of What is Befitting a Man's Position

E'en when resources fall, they weary not of 'kindness due,'-
They to whom Duty's self appears in vision true.

The wise who know what is duty will not scant their benevolence even when they are without wealth.


Mu. Varadarajan

ஒப்புரவு அறிந்து ஒழுகுதலாகிய தம்‌ கடமை அறிந்த அறிவை உடையவர்‌, சொல்வளம்‌ இல்லாத காலத்திலும்‌ ஒப்புரவுக்குத்‌ தளர மாட்டார்‌.


Parimelalagar

இடன் இல் பருவத்தும் ஒப்புரவிற்கு ஒல்கார்-செல்வம் சுருங்கிய காலத்தும் ஒப்புரவு செய்தற்குத் தளரார்; கடன் அறி காட்சியவர்-தாம் செய்யத் தகுந்தவற்றை அறிந்த இயற்கை அறிவுடையார்.
விளக்கம்:
(பிற எல்லாம் ஒழியினும், இஃது ஒழியார் என்பதாம்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) செல்வம் விரிவற்ற காலத்திலும் ஒப்புரவிற்குத் தளரார்; ஒப் புரவை யறியும் அறிவுடையார்,
(என்றவாறு) இது செல்வம் விரிவில்லாத காலத்தினும் செய்யவேண்டு மென்றது.