குறள் 219

ஒப்புரவறிதல்

நயனுடையான் நல்கூர்ந்தா னாதல் செயும்நீர
செய்யாது அமைகலா வாறு

nayanutaiyaan nalkoorndhthaa naathal seyumneera
seiyaathu amaikalaa vaaru


Shuddhananda Bharati

Duty to society

The good man's poverty and grief
Is want of means to give relief.


GU Pope

The Knowledge of What is Befitting a Man's Position

The kindly-hearted man is poor in this alone,
When power of doing deeds of goodness he finds none.

The poverty of a benevolent man, is nothing but his inability to exercise the same.


Mu. Varadarajan

ஒப்புரவாகிய நற்பண்பு உடையவன்‌ வறுமை உடையவனாதல்‌, செய்யத்தக்க உதவிகளைச்‌ செய்யாமல்‌ வருந்துகின்ற தன்மையாகும்‌.


Parimelalagar

நயன் உடையான் நல்கூர்ந்தான்ஆதல்-ஒப்புரவு செய்தலை உடையான் நல்கூர்ந்தான் ஆதலாவது; செயும் நீர செய்யாது அமைகலா ஆறு-தவிராது செய்யும் நீர்மையையுடைய அவ்வொப்புரவுகளைச் செய்யப்பெறாது வருந்துகின்ற இயல்பாம்.
விளக்கம்:
(தான் நுகர்வன நுகரப் பெறாமை அன்று என்பதாம். இவ்விரண்டு பாட்டானும் வறுமையான் ஒப்புரவு ஒழிதற்பாற்று அன்று என்பது கூறப்பட்டது.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) நயனுடையான் நல்கூர்ந்தா னாகின்றது செய்ய வேண்டுவன் செய்யாதே யமைய மாட்டாத வியல்பாம்,
(என்றவாறு) இது செல்வங் குறைபடினுஞ் செய்வரென்றது.