குறள் 215

ஒப்புரவறிதல்

ஊருணி நீர்நிறைந் தற்றே உலகவாம்
பேரறி வாளன் திரு

ooruni neerniraindh thatrrae ulakavaam
paerari vaalan thiru


Shuddhananda Bharati

Duty to society

The wealth that wise and kind do make
Is like water that fills a lake.


GU Pope

The Knowledge of What is Befitting a Man's Position

The wealth of men who love the 'fitting way,' the truly wise,
Is as when water fills the lake that village needs supplies.

The wealth of that man of eminent knowledge who desires to exercise the benevolence approved of by the world, is like the full waters of a city-tank.


Mu. Varadarajan

ஒப்புரவினால்‌ உலகம்‌ வாழுமாறு விரும்பும்‌ பேரறிவாளியின்‌ செல்வம்‌, ஊரார்‌ நீருண்ணும்‌ குளம்‌, நீரால்‌ நிறைந்தாற்‌ போன்றது.


Parimelalagar

உலகு அவாம் பேர் அறிவாளன் திரு-உலகநடையை விரும்பிச் செய்யும் பெரிய அறிவினை யுடையவனது செல்வம்; ஊருணி நீர் நிறைந்தற்று - ஊரின் வாழ்வார் தண்ணீர் உண்ணும் குளம் நீர் நிறைந்தாற்போலும்.
விளக்கம்:
(நிறைதல் என்னும் இடத்து நிகழ் பொருளின் தொழில் இடத்தின் மேல் ஏற்றப்பட்டது. பாழ் போகாது நெடிது நின்று எல்லார்க்கும் வேண்டுவன தப்பாது உதவும் என்பதாம்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) ஊர் உண்கின்றகேணி நீர் நிறையப் புகுந்தாலொக்கும்; உலகத்தா ரெல்லாராலும் நச்சப்படுகின்ற பெரிய வொப்புரவு அறிவானது செல்வம்,
(என்றவாறு). இஃது ஒப்புரவறிவார்க்கு உளதாகிய செல்வம் நச்சிச்சென்றார் வேண்டிய வாறு முக்கலா மென்றது.