குறள் 146

பிறனில் விழையாமை

பகைபாவம் அச்சம் பழியென நான்கும்
இகவாவாம் இல்லிறப்பான் கண்

pakaipaavam achcham paliyaena naankum
ikavaavaam illirappaan kan


Shuddhananda Bharati

Against coveting another's wife

Hatred, sin, fear, and shame-these four
Stain adulterers ever more.


GU Pope

Not coveting another's Wife

Who home ivades, from him pass nevermore,
Hatred and sin, fear, foul disgrace; these four.

Hatred, sin, fear, disgrace; these four will never leave him who goes in to his neighbour's wife.


Mu. Varadarajan

பகை பாவம்‌ அச்சம்‌ பழி என்னும்‌ இந்நான்கு குற்றங்களும்‌ பிறன்‌ மனைவியிடத்து நெறி தவறி நடப்பவனிடத்திலிருந்து நீங்காவாம்‌.


Parimelalagar

இல் இறப்பான்கண் பிறன் இல்லாள்கண் நெறிகடந்து செல்வானிடத்து; பகை பாவம் அச்சம் பழி என நான்கும் இகவாவாம்-பகையும், பாவமும், அச்சமும், குடிப்பழியும் என்னும் இந்நான்கு குற்றமும் ஒருகாலும் 'நீங்காவாம்,
விளக்கம்:
(எனவே, இருமையும் இழத்தல் பெற்றாம். இவை ஆறு பாட்டானும் பிறன் இல் விழைவான்கண் குற்றம் கூறப்பட்டது.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) பகையும் பாவமும் அச்சமும் பழியுமென்னும் நான்கு பொருளும் நீங்காவாம்; பிறனில்லின்கண்ணே மிகுவான் மாட்டு,
(என்றவாறு).