குறள் 1300

நெஞ்சொடுபுலத்தல்

தஞ்சம் தமரல்லர் ஏதிலார் தாமுடைய
நெஞ்சம் தமரல் வழி

thanjcham thamarallar yaethilaar thaamutaiya
naenjcham thamaral vali


Shuddhananda Bharati

Chiding the heart

Why wonder if strangers disown
When one's own heart is not his own?


GU Pope

Expostulation with Oneself

A trifle is unfriendliness by aliens shown,
When our own heart itself is not our own!

It is hardly possible for strangers to behave like relations, when one's own soul acts like a stranger.


Mu. Varadarajan

ஒருவர்க்குத்‌ தாம்‌ உரிமையாகப்‌ பெற்ற நெஞ்சமே உறவாகாதபோது அயலார்‌ உறவில்லாதவராக இருப்பது எளிதேயாகும்‌.


Parimelalagar

இதுவும் அது. தாம் உடைய நெஞ்சம் தமர் அல்வழி - தாம் உரித்தாக உடைய நெஞ்சம் ஒருவர்க்குத் தமர் அல்லாவழி; ஏதிலார் தமர் அல்லர் தஞ்சம் - அயலார் தமர் அல்லராதல் சொல்ல வேண்டுமோ?
விளக்கம்:
('பிறளொருத்தியைக் காதலி என்று கருதி என் நெஞ்சே என்னை வருத்தாநின்ற பின் அப்பிறள் புலக்கின்றது எளிது,' என்பதாம்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) தம்முடைய நெஞ்சும் தமக்குச் சுற்றமல்ல வாகுங்காலத்து , ஏதி லார் சுற்றமல்லாராவது சொல்லல் வேண்டுமோ?
(என்றவாறு).