குறள் 109

செய்ந்நன்றி அறிதல்

கொன்றன்ன இன்னா செயினும் அவர்செய்த
ஒன்றுநன்று உள்ளக் கெடும்

konranna innaa seyinum avarseitha
onrunanru ullak kedum


Shuddhananda Bharati

Gratitude

Let deadly harms be forgotten
While remembering one good-turn.


GU Pope

The Knowledge of Benefits Conferred - Gratitude

Effaced straightway is deadliest injury,
By thought of one kind act in days gone by.

Though one inflict an injury great as murder, it will perish before the thought of one benefit (formerly) conferred.


Mu. Varadarajan

முன்‌ செய்த உதவி செய்தவர்‌ பின்பு கொன்றாற்‌ போன்ற துன்பத்தைச்‌ செய்தாரானாலும்‌, அவர்‌ முன்‌ செய்த ஒரு நன்மையை நினைத்தாலும்‌ அந்தத்‌ துன்பம்‌ கெடும்‌.


Parimelalagar

கொன்று அன்ன இன்னா செயினும்-தமக்கு முன் ஒரு நன்மை செய்தவர், பின் கொன்றால் ஒத்த இன்னாதவற்றைச் செய்தாராயினும்; அவர் செய்த நன்று ஒன்று உள்ளக் கெடும்-அவையெல்லாம் அவர் செய்த நன்மை ஒன்றனையும் நினைக்க இல்லையாம்.
விளக்கம்:
(தினைத்துணை பனைத்துணையாகக் கொள்ளப்படுதலின், அவ்வொன்றுமே அவற்றையெல்லாம் கெடுக்கும் என்பதாம். இதனால் நன்றல்லது அன்றே மறக்கும் திறம் கூறப்பட்டது.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) தமக்கு முன்பு நன்மை செய்தார் தம்மைக் கொன்றாலொத்த இன்னாமையைப் பின்பு செய்யினும், அவர் முன்பு செய்த நன்றி யொன்றை நினைக்க அவ்வின்னாமை யெல்லாங் கெடும்,
(என்றவாறு).