குறள் 1077

கயமை

ஈர்ங்கை விதிரார் கயவர் கொடிறுடைக்கும்
கூன்கையர் அல்லா தவர்க்கு

eerngkai vithiraar kayavar kotirutaikkum
koonkaiyar allaa thavarkku


Shuddhananda Bharati

Meanness

The base their damp hand will not shake
But for fists clenched their jaws to break.


GU Pope

Baseness

From off their moistened hands no clinging grain they shake,
Unless to those with clenched fist their jaws who break.

The mean will not (even) shake off (what sticks to) their hands (soon after a meal) to any but thosewho would break their jaws with their clenched fists.


Mu. Varadarajan

கயவர்‌ தம்‌ கன்னத்தை இடித்து உடைக்கும்படி வளைந்த கை உடையவரல்லாத மற்றவர்க்கு உண்ட எச்சில்‌ கையையும்‌ உதறமாட்டார்‌.


Parimelalagar

கயவர் கொடிறு உடைக்கும் கூன் கையர் அல்லாதவர்க்கு - கயவர் தம் கதுப்பினை நெரிப்பதாக வளைந்த கையினை உடையரல்லாதார்க்கு; ஈர்ங்கை விதிரார் - தாம் உண்டு பூசிய கையைத்தெறித்தல் வேண்டும் என்று இரந்தாலும் தெறியார்.
விளக்கம்:
(வளைந்த கை - முறுக்கிய கை. 'மெலிவார்க்கு யாதும் கொடார்; நலிவார்க்கு எல்லாம் கொடுப்பர்' என்பதாம்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) தங்கதுப்பினை ஒடிக்கும் வளைந்தகையினை உடைய ரல்லாதார் க்கு, ஈரக்கையையுந் தெரியார் கயவர்,
(என்றவாறு). ஈரக்கை - கழுவினகை. இஃது இரப்பார்க்குக் கொடாரென்றது.