குறள் 1074

கயமை

அகப்பட்டி ஆவாரைக் காணின் அவரின்
மிகப்பட்டுச் செம்மாக்கும் கீழ்

akappatti aavaaraik kaanin avarin
mikappatduch semmaakkum keel


Shuddhananda Bharati

Meanness

When the base meets a rake so vile
Him he will exceed, exult and smile.


GU Pope

Baseness

When base men those behold of conduct vile,
They straight surpass them, and exulting smile.

The base feels proud when he sees persons whose acts meaner than his own.


Mu. Varadarajan

கீழ்மக்கள்‌ தமக்குக்‌ கீழ்ப்பட்டவராய்‌ நடப்பவரைக்‌ கண்டால்‌, அவரைவிடத்‌ தாம்‌ மேம்பாடு உடையவராய்‌ இறுமாப்படைவர்‌.


Parimelalagar

கீழ்-கீழாயினான்; அகப்பட்டி ஆவாரைக் காணின் - தன்னிற் சுருங்கிய பட்டியாய் ஒழுகுவாரைக் கண்டானாயின்; அவரின் மிகப்பட்டுச் செம்மாக்கும் - அவ்வொழுக்கத்தின்கண் அவரின் தான் மேம்பட்டு அதனால் தன் மிகுதிகாட்டி இறுமாக்கும்.
விளக்கம்:
(அகப்பட்டி; அகமாகிய பட்டி; பட்டி போன்று வேண்டியவாறே ஒழுகலின், 'பட்டி' என்றார்; ''நோதக்க செய்யும் சிறுபட்டி'' (கலித். குறிஞ்சி.15) என்றார் பிறரும்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) மனையகத்திருந்து பொற்புடையாராகிய பெண்டிரைக் காணின், அவரினும் மிகப்பொற்புடையாராய் அதனைப் பெற்றே மென்று இறுமாப்பர் கயவர்,
(என்றவாறு). இது நிறையிலரென்றது.