குறள் 106

செய்ந்நன்றி அறிதல்

மறவற்க மாசற்றார் கேண்மை துறவற்க
துன்பத்துள் துப்பாயார் நட்பு

maravatrka maachatrraar kaenmai thuravatrka
thunpaththul thuppaayaar natpu


Shuddhananda Bharati

Gratitude

Forget not friendship of the pure
Forsake not timely helpers sure.


GU Pope

The Knowledge of Benefits Conferred - Gratitude

Kindness of men of stainless soul remember evermore!
Forsake thou never friends who were thy stay in sorrow sore!

Forsake not the friendship of those who have been your staff in adversity. Forget not be benevolence of the blameless.


Mu. Varadarajan

குற்றமற்றவரின்‌ உறவை எப்போதும்‌ மறத்தலாகாது, துன்பம்‌ வந்த காலத்தில்‌ உறுதுணையாய்‌ உதவியவர்களின்‌ நட்பை எப்போதும்‌ விடலாகாது.


Parimelalagar

துன்பத்தின் துப்பு ஆயார் நட்புத் துறவற்க-துன்பக் காலத்துத் தனக்குப் பற்றுக்கோடாயினாரது நட்பை விடாதொழிக; மாசு அற்றார் கேண்மை மறவற்க-அறிவொழுக்கங்களில் குற்றமற்றாரது கேண்மையை மறவா தொழிக.
விளக்கம்:
(கேண்மை: கேள் ஆம் தன்மை, இம்மைக்கு உறுதி கூறுவார், மறுமைக்கு உறுதியும் உடன் கூறினார்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) தனக்குத் துன்பம் வந்த காலத்து வலியாயினார் நட்பை விடா தொழிக; எக்காலத்துங் குற்றமற்றாரது நட்பை மறவா தொழிக,
(என்றவாறு).