குறள் 104

செய்ந்நன்றி அறிதல்

தினைத்துணை நன்றி செயினும் பனைத்துணையாக்
கொள்வர் பயன்தெரி வார்

thinaiththunai nanri seyinum panaiththunaiyaak
kolvar payanthaeri vaar


Shuddhananda Bharati

Gratitude

Help given though millet- small
Knowers count its good palm- tree tall.


GU Pope

The Knowledge of Benefits Conferred - Gratitude

Each benefit to those of actions' fruit who rightly deem,
Though small as millet-seed, as palm-tree vast will seem.

Though the benefit conferred be as small as a millet seed, those who know its advantage will consider it as large as a palmyra fruit.


Mu. Varadarajan

ஒருவன்‌ தினையளவாகிய உதவியைச்‌ செய்த போதிலும்‌ அதன்‌ பயனை ஆராய்கின்றவர்‌, அதனையே பனையளவாகக்‌ கொண்டு போற்றுவர்‌.


Parimelalagar

திணைத்துணை நன்றி செயினும்-தமக்குத் தினையளவிற்றாய உபகாரத்தை ஒருவன் செய்தானாயினும்; பனைத்துணையாக் கொள்வர் பயன் தெரிவார்-அதனை அவ்வளவிற்றாகக் கருதாது, பனையளவிற்றாகக் கருதுவர் அக்கருத்தின் பயன் தெரிவார்.
விளக்கம்:
('தினை', 'பனை' என்பன சிறுமை பெருமைகட்குக் காட்டுவன சில அளவை. அக் கருத்தின் பயனாவது அங்ஙனம் கருதுவார்க்கு வரும் பயன்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) தினையளவு நன்றி செய்தாராயினும் அதனை யவ்வளவிற்றென்று நினையாது பனையளவாகக் கொள்வார், அதன் பயனை யறிபவர்,
(என்றவாறு) பனையளவு - அதனுயர்ச்சி.