குறள் 103

செய்ந்நன்றி அறிதல்

பயன்தூக்கார் செய்த உதவி நயன்தூக்கின்
நன்மை கடலின் பெரிது

payanthookkaar seitha uthavi nayanthookkin
nanmai kadalin paerithu


Shuddhananda Bharati

Gratitude

Help rendered without weighing fruits
Outweighs the sea in grand effects.


GU Pope

The Knowledge of Benefits Conferred - Gratitude

Kindness shown by those who weigh not what the return may be:
When you ponder right its merit, 'Tis vaster than the sea.

If we weigh the excellence of a benefit which is conferred without weighing the return, it is larger than the sea.


Mu. Varadarajan

இன்ன பயன்‌ கிடைக்கும்‌ என்று ஆராயாமல்‌ ஒருவன்‌ செய்த உதவியின்‌ அன்புடைமையை ஆராய்ந்தால்‌ அதன்‌ நன்மை கடலைவிடப்‌ பெரிதாகும்‌.


Parimelalagar

பயன்தூக்கார் செய்த உதவி நயன் தூக்கின்-'இவர்க்கு இது செய்தால் இன்னது பயக்கும்' என்று ஆராய்தல் இலராய்ச் செய்த உதவியாகிய ஈரமுடைமையை ஆராயின்; நன்மை கடலின் பெரிது-அதன் நன்மை கடலினும் பெரிது ஆம்.
விளக்கம்:
(இவை மூன்று பாட்டானும் முறையே காரணம் இன்றிச் செய்ததூஉம், காலத்தினால் செய்ததூஉம். பயன் தூக்காராய்ச் செய்ததூஉம் அளவிலவாதல் கூறப்பட்டது.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) தமக்கொரு பயனை நோக்காதவராய்ச் செய்த வுபகாரத்தா லுண் டாய நன்மையை யாராயின், அதனா லுண்டாய நன்மை கடலினும் பெரிது,