குறள் 1037

உழவு

தொடிப்புழுதி கஃசா உணக்கின் பிடித்தெருவும்
வேண்டாது சாலப் படும்

thotippuluthi kakhsaa unakkin pitiththaeruvum
vaentaathu saalap padum


Shuddhananda Bharati

Farming

Moulds dried to quarter-dust ensure
Rich crops without handful manure.


GU Pope

Agriculture

Reduce your soil to that dry state, When ounce is quarter-ounce's weight;
Without one handful of manure, Abundant crops you thus secure.

If the land is dried so as to reduce one ounce of earth to a quarter, it will grow plentifully even without a handful of manure.


Mu. Varadarajan

ஒரு பலம்‌ புழுதி கால்பலம்‌ ஆகும்படி உழுது காயவிட்டால்‌, ஒருபிடி எருவும்‌ இட வேண்டாமல்‌ அந்நிலத்தில்‌ பயிர்‌ செழித்து விளையும்‌.


Parimelalagar

தொடிப்புழுதி கஃசா உணக்கின் - ஒரு நிலத்தினை உழுதவன் ஒரு பலப் புழுதி கஃசாம் வண்ணம் அதனைக் காய விடுவானாயின்; பிடித்து எருவும் வேண்டாது சாலப்படும் - அதன்கண் செய்த பயிர் ஒரு பிடியின் கண் அடங்கிய எருவும் இடவேண்டாமல் பணைத்து விளையும்.
விளக்கம்:
(பிடித்து - பிடியின்கண்ணது. 'பிடித்த' என்பதன் விகாரம் என்பாரும் உளர். 'வேண்டாமல்,' 'சான்று' என்பன திரிந்து நின்றன.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) ஒரு பலப்புழுதியைக் கஃசா உணக்குவனாயின், ஒரு கையால் பிடித்தது எருவும் இடவேண்டாமல் அமைந்து விளையும்,
(என்றவாறு). மேற்கூறிய உழவு செய்யுந் திறன் கூறுவார் முற்படப் புழுதியுணக்க வேண்டுமென்றார்.