குறள் 1035

உழவு

இரவார் இரப்பார்க்கொன்று ஈவர் கரவாது
கைசெய்தூண் மாலை யவர்

iravaar irappaarkkonru eevar karavaathu
kaiseithoon maalai yavar


Shuddhananda Bharati

Farming

Who till and eat, beg not; nought hide
But give to those who are in need.


GU Pope

Agriculture

They nothing ask from others, but to askers give,
Who raise with their own hands the food on which they live.

Those whose nature is to live by manual labour will never beg but give something to those who beg.


Mu. Varadarajan

கையால்‌ தொழில்செய்து உணவு தேடி உண்ணும்‌ இயல்புடைய தொழிலாளர்‌ பிறரிடம்சென்று இரக்கமாட்டார்‌; தம்மிடம்‌ இரந்தவர்க்கு ஒளிக்காமல்‌ ஒரு பொருள்‌ ஈவார்‌.


Parimelalagar

கைசெய்து ஊண் மாலையவர் இரவார் - தம் கையால் உழுது உண்டலை இயல்பாகவுடையார் பிறரைத் தாம் இரவார்; இரப்பார்க்கு ஒன்று கரவாது ஈவர் - தம்மை இரப்பார்க்கு அவர் வேண்டிய தொன்றனைக் கரவாது கொடுப்பர்.
விளக்கம்:
('செய்து' என்பதற்கு 'உழுதலை' என வருவிக்க. 'கைசெய் தூண் மாலையவர்' என்பது, ஒரு ஞான்றும் அழிவில்லாத செல்வமுடையார் என்னும் ஏதுவை உட்கொண்டு நின்றது.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) பிறரை இரவார்; தம்மை இரப்பார்க்குக் கரத்தலின்றி யாதொன் றாயினும் ஈவர்; கையாலே உழவுத் தொழிலைச் செய்து உண்ணும் இயல்பினை யுடையார்,
(என்றவாறு).