குறள் 1012

நாணுடைமை

ஊணுடை எச்சம் உயிர்க்கெல்லாம் வேறல்ல
நாணுடைமை மாந்தர் சிறப்பு

oonutai yechcham uyirkkellaam vaeralla
vaeralla naanutaimai maandhthachiirappu


Shuddhananda Bharati

Sensitiveness to shame

Food, dress and such are one for all
Modesty marks the higher soul.


GU Pope

Shame

Food, clothing, and other things alike all beings own;
By sense of shame the excellence of men is known.

Food, clothing and the like are common to all men but modesty is peculiar to the good.


Mu. Varadarajan

உணவும்‌ உடையும்‌ எஞ்சி நிற்கும்‌ மற்றவையும்‌ எல்லா உயிர்களுக்கும்‌ பொதுவானவை ; மக்களின்‌ சிறப்பியல்பாக விளங்குவது நாணுடைமையே ஆகும்‌.


Parimelalagar

ஊண் உடை எச்சம் உயிர்க்கு எல்லாம் வேறு அல்ல - ஊணும் உடையும் அவை யொழிந்தனவும் மக்களுயிர்க்கெல்லாம் பொது; மாந்தர் சிறப்பு நாண் உடைமை - நன்மக்கட்குச் சிறப்பாவது நாணுடைமையே; அவையல்ல.
விளக்கம்:
(ஒழிந்தன - உறக்கமும் அச்சமும் காமமும். சிறப்பு - அவ்வுயிர்களின் வேறுபாடு. 'அச்சம்' என்று பாடமோதுவாரும் உளர்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) உணவும் உடையும் ஒழிந்தனவும் புன்மக்க ளெல்லார்க்கும் வேண்டும்; தலைமக்களுக்கு விசேடமாக வேண்டுவது நாணுடைமை,
(என்றவாறு) இது நாணம் வேண்டுமென்றது.