குறள் 1002

நன்றியில்செல்வம்

பொருளானாம் எல்லாமென்று ஈயாது இவறும்
மருளானாம் மாணாப் பிறப்ப

porulaanaam yellaamaenru eeyaathu ivarum
marulaanaam maanaap pirappa


Shuddhananda Bharati

Futile wealth

The niggard miser thinks wealth is all
He hoards, gives not is born devil.


GU Pope

Wealth without Benefaction

Who giving nought, opines from wealth all blessing springs,
Degraded birth that doting miser's folly brings.

He who knows that wealth yields every pleasure and yet is so blind as to lead miserly life will beborn a demon.


Mu. Varadarajan

பொருளால்‌ எல்லாம்‌ ஆகும்‌ என்று பிறர்க்கும்‌ ஒன்றும்‌ கொடுக்காமல்‌ இறுகப்‌ பற்றிய மயக்கத்தால்‌ சிறப்பில்லாத பிறவி உண்டாம்‌.


Parimelalagar

பொருளான் எல்லாம் ஆம் என்று - பொருளொன்றும் உண்டாக அதனால் எல்லாம் உண்டாம் என்றறிந்து அதனை ஈட்டி; ஈயாது இவறும் மருளான் - பின் பிறர்க்கு ஈயாது பற்றுள்ளம் செய்யும் மயக்கத்தாலே; மாணாப் பிறப்பு ஆம் - ஒருவனுக்கு நிறைதலில்லாத பேய்ப்பிறப்பு உண்டாம்.
விளக்கம்:
(இருமையினும் எய்தும் இன்பங்கள் பலவும் அடங்க 'எல்லாம்' என்றும், ஈட்டுதற்கு முன் உண்டாய அறிவு பின் மயங்குதலின், 'மருள்' என்றும், பொருளுண்டாயிருக்கப் பிறர் பசி கண்டிருந்த தீவினைபற்றி உணவுகள் உளவாயிருக்கப் பசித்து வருந்தும் பிறப்பு உளதாம் என்றும் கூறினார்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) பொருளினாலே யெல்லாச் சிறப்பும் எய்தலாமென்று பிறர்க்கு யாதொன்றும் ஈயாது உலோபஞ் செய்கின்ற மயக்கத்தினாலே மாட்சிமையில்லாத பிறப்பு உண்டாம்,
(என்றவாறு). இது தீக்கதியுள் உய்க்குமென்றது.