குறள் 858

இகல்

இகலிற்கு எதிர்சாய்தல் ஆக்கம் அதனை
மிக்லூக்கின் ஊக்குமாம் கேடு

ikalitrku yethirsaaithal aakkam athanai
miklookkin ookkumaam kaedu


Shuddhananda Bharati

Hatred

To turn from enmity is gain
Fomenting it brings fast ruin.


GU Pope

Hostility

'Tis gain to turn the soul from enmity;
Ruin reigns where this hath mastery.

Shrinking back from hatred will yield wealth; indulging in its increase will hasten ruin.


Mu. Varadarajan

இகலுக்கு எதிரே சாய்ந்து நடத்தல்‌ ஒருவனுக்கு ஆக்கமாகும்‌; அதனை எதிர்த்து வெல்லக்‌ கருதினால்‌ கேடு அவனிடம்‌ வரக்‌ கருதும்‌.


Parimelalagar

இகலிற்கு எதிர் சாய்தல் ஆக்கம் - தன் உள்ளத்து மாறுபாடு தோன்றிவழி அதனை எதிர்தலையொழிதல் ஒருவனுக்கு ஆக்கம் ஆம்; அதனை மிகல் ஊக்கின் கேடு ஊக்குமாம் - அது செய்யாது அதன் கண் மிகுதலை மேற்கொள்வானாயின் கேடும் தன்கண் வருதலை மேற்கொள்ளும்.
விளக்கம்:
(எதிர்தல் - ஏற்றுக் கோடல். சாய்ந்த பொழுதே வருதலின், சாய்தல் ஆக்கம் என்றார். 'இகலிற்கு' எனவும், 'அதனை' எனவும் வந்தன வேற்றுமை மயக்கம்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) மாறுபாட்டிற்குச் சாய்ந்தொழுகுதல் ஆக்கமாம்; அதனை மிகு தலை நினைக்கின் கேடு மிகும்,
(என்றவாறு). இது மாறுபாட்டிற்குச் சாய்ந்தொழுகல் வேண்டுமென்றது.