குறள் 786

நட்பு

முகநக நட்பது நட்பன்று நெஞ்சத்து
அகநக நட்பது நட்பு

mukanaka natpathu natpanru naenjchaththu
akanaka natpathu natpu


Shuddhananda Bharati

Friendship

Friendship is not more smile on face
It is the smiling heart's embrace.


GU Pope

Friendship

Not the face's smile of welcome shows the friend sincere,
But the heart's rejoicing gladness when the friend is near.

The love that dwells (merely in the smiles of the face is not friendship; (but) that which dwells deepin the smiles of the heart is true friendship.


Mu. Varadarajan

முகம்‌ மட்டும்‌ மலரும்படியாக நட்புச்‌ செய்வது நட்பு அன்று; நெஞ்சமும்‌ மலரும்படியாக உள்ளன்புகொண்டு நட்புச்‌ செய்வதே நட்பு ஆகும்‌.


Parimelalagar

முகம் நக நட்பது நட்பு அன்று - கண்டவழி அகமொழிய முகமாத்திரமே மலரும் வகை நட்குமது நட்பாகாது; நெஞ்சத்து அகம் நக நட்பது நட்பு - அன்பால் அகமும் அலர நட்குமதே நட்பாவது,
விளக்கம்:
(நெஞ்சின்கண் நிகழ்வதனை 'நெஞ்சு' என்றார். இறந்தது தழீஇய எச்ச உம்மை விகாரத்தால் தொக்கது. இதனான் இரண்டும் ஒருங்கே மலர வேண்டும் என்பது பெற்றாம்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) முகத்தோடு முகமகிழக் கொள்ளும் நட்பு நட்பன்று; மனத் தோடு மனமகிழக் கொள்ளும் நட்பே நட்பாவது,
(என்றவாறு).