குறள் 425

அறிவுடைமை

உலகம் தழீஇய தொட்பம் மலர்தலும்
கூம்பலும் இல்ல தறிவு

ulakam thaleeiya thotpam malarthalum
koompalum illa tharivu


Shuddhananda Bharati

The possession of knowledge

The wise-world the wise befriend
They bloom nor gloom, equal in mind.


GU Pope

The Possession of Knowledge

Wisdom embraces frank the world, to no caprice exposed;
Unlike the lotus flower, now opened wide, now petals strictly closed.

To secure the friendship of the great is true wisdom; it is (also) wisdom to keep (that friendshipunchanged, and) not opening and closing (like the lotus flower).


Mu. Varadarajan

உலகத்து உயர்ந்தவரை நட்பாக்கிக்கொள்வது சிறந்த அறிவு; முன்னே மகிழ்ந்து விரிதலும்‌ பின்னே வருந்திக்‌ குவிதலும்‌ இல்லாதது அறிவு.


Parimelalagar

உலகம் தழீஇயது ஒட்பம் - உலகத்தை நட்பாக்குவது ஒருவனுக்கு ஒட்பமாம்; மலர்தலும் கூம்பலும் இல்லது அறிவு - அந்நட்பின்கண் முன் மலர்தலும் பின் கூம்புதலும் இன்றி ஒரு நிலையினாவது அறிவாம்.
விளக்கம்:
('தழிஇயது', 'இல்லது' என்பன அவ்வத் தொழில்மேல் நின்றன. 'உலகம்' என்பது ஈண்டு உயர்ந்தோரை. அவரோடு கயப்பூப் போல வேறுபடாது, கோட்டுப் பூப்போல ஒரு நிலையே நட்பாயினான். எல்லா இன்பமும் எய்தும் ஆகலின், அதனை அறிவு என்றார். காரியங்கள் காரணங்களாக உபசரிக்கப்பட்டன. இதனைச் செல்வத்தில் மலர்தலும் நல்குரவில் கூம்பலும் இல்லது என்று உரைப்பாரும் உளர்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) ஒருவனுக்கு ஒள்ளிமையாவது உலகத்தோடு பொருந்தினது ; அதனை நீர்ப்பூப்போல் மலர்தலுங் குவிதலுமின்றி யொருதன்மையாகச் செலுத் துதல் அறிவு,
(என்றவாறு). இஃது உயர்ந்தாரோடு நட்புப் பண்ணுதலும் அறிவென்றது.