குறள் 308

வெகுளாமை

இணர்எரி தோய்வன்ன இன்னா செயினும்
புணரின் வெகுளாமை நன்று

inaryeri thoivanna innaa seyinum
punarin vaekulaamai nanru


Shuddhananda Bharati

Restraining anger

Save thy soul from burning ire
Though tortured like the touch of fire.


GU Pope

The not being Angry

Though men should work thee woe, like touch of tongues of fire.
'Tis well if thou canst save thy soul from burning ire.

Though one commit things against you as painful (to bear) as if a bundle of fire had been thrust upon you, it will be well, to refrain, if possible, from anger.


Mu. Varadarajan

பல சுடர்களை உடைய பெருநெருப்பில்‌ தோய்வது போன்ற துன்பத்தை ஒருவன்‌ செய்தபோதிலும்‌, கூடுமானால்‌ அவன்மேல்‌ சினங்‌ கொள்ளாதிருத்தல்‌ நல்லது.


Parimelalagar

இணர் எரி தோய்வு அன்ன இன்னா செயினும் - பல சுடரை உடைத்தாய பேரெரி வந்து தோய்ந்தாலொத்த இன்னாதவற்றை ஒருவன் செய்தானாயினும்; வெகுளாமை புணரின் நன்று . அவனை வெகுளாமை ஒருவற்குக் கூடுமாயின் அது நன்று.
விளக்கம்:
(இன்னாமையின் மிகுதி தோன்ற 'இணர் எரி' என்றும், அதனை மேன்மேலும் செய்தல் தோன்ற 'இன்னா' என்றும், அச்செயல் முனைவரையும் வெகுள்விக்கும் என்பது தோன்றப் 'புணரின்' என்றும் கூறினார். இதனான் வெகுளாமையது நன்மை கூறப்பட்டது.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) தொடர்புபட்ட நெருப்பு மேன்மேலும் வந்துற்றாற்போல், ஒருவன் தனக்கு இன்னாதவற்றைப் பலகாற் செய்யினும் கூடுமாயின், வெகுளா தொழிதல் நன்று,
(என்றவாறு). மேல் வலியவன் பொறுக்கவேண்டுமென்றார் அவன் பொறுக்குங்கால் தீமை செய்யினும் பொறுக்க வேண்டுமென்றார்.