குறள் 150

பிறனில் விழையாமை

அறன்வரையான் அல்ல செயினும் பிறன்வரையாள்
பெண்மை நயவாமை நன்று

aranvaraiyaan alla seyinum piranvaraiyaal
paenmai nayavaamai nanru


Shuddhananda Bharati

Against coveting another's wife

Sinners breaking virtue's behest
Lust not for another's wife at least.


GU Pope

Not coveting another's Wife

Though virtue's bounds he pass, and evil deeds hath wrought;
At least, 'tis good if neighbour's wife he covet not.

Though a man perform no virtuous deeds and commit (every) vice, it will be well if he desire not the womanhood of her who is within the limit (of the house) of another.


Mu. Varadarajan

ஒருவன்‌ அறநெறியில்‌ நிற்காமல்‌ அறமில்லாதவைகளைச்‌ செய்தாலும்‌, பிறனுக்கு உரியவளின்‌ பெண்மையை விரும்பாமல்‌ வாழ்தல்‌ நல்லது.


Parimelalagar

அறன் வரையான் அல்ல செயினும்-ஒருவன் அறத்தைத் தனக்குரித்தாகச் செய்யாது பாவங்களைச் செய்யுமாயினும்; பிறன் வரையாள் பெண்மை நயவாமை நன்று-அவனுக்குப் பிறன் எல்லைகண் நிற்பாளது பெண்மையை விரும்பாமை உண்டாயின், அது நன்று.
விளக்கம்:
(இக்குணமே மேற்பட்டுத் தோன்றும் என்பதாம். இவை நான்கு பாட்டானும் பிறன்இல் விழையாதான்கண், குணம் கூறப்பட்டது.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) அறத்தை வரையாதே அறமல்லா தன செய்யினும், பிறனிடத்து ஆளானவளது பெண்மையை விரும்பாமை நன்று,
(என்றவாறு). இஃது ஓரறமுஞ் செய்திலனாயினும் நன்மை பயக்குமென்றது.