குறள் 1063

இரவச்சம்

இன்மை இடும்பை இரந்துதீர் வாமென்னும்
வன்மையின் வன்பாட்ட தில்

inmai idumpai irandhthutheer vaamaennum
vanmaiyin vanpaatda thil


Shuddhananda Bharati

Dread of beggary

Nothing is hard like hard saying
"We end poverty by begging".


GU Pope

The Dread of Mendicancy

Nothing is harder than the hardness that will say,
'The plague of penury by asking alms we'll drive away.'

There is no greater folly than the boldness with which one seeks to remedy the evils of poverty by begging (rather than by working).


Mu. Varadarajan

வறுமைத்‌ துன்பத்தை இரப்பதன்‌ வாயிலாகத்‌ தீர்ப்போம்‌ என்று கருதி முயற்சியைக்‌ கைவிட்ட வன்மையைப்‌ போல்‌ வன்மையானது வேறு இல்லை.


Parimelalagar

இன்மை இடும்பை இரந்து தீர்வாம் என்னும் வன்மையின் - வறுமையான் வருந்துன்பத்தை முயன்று நீக்கக்கடவேம் என்று கருதாது இரந்து நீக்கக் கடவேம் என்று கருதும் வன்மை போல; வன்பாட்டது இல் - வலிமைப்பாடுடையது பிறிது இல்லை.
விளக்கம்:
(நெறியாய முயற்சி நிற்க, நெறியல்லாத இரவான் தீர்க்கக் கருதுதலின், வன்மையாயிற்று. வன்பாடு - முருட்டுத் தன்மை அஃதாவது, ஓராது செய்து நிற்றல். இதனான் 'வறுமைத் தீர்தற்கு நெறி இரவன்று' என்பது கூறப்பட்டது.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) வறுமையாலுற்ற துன்பத்தைப் பிறர்மாட்டு இரந்து பெற்ற பொருளினாலே தீர்ப்பே மென்று கருதுகின்ற வன்மைபோல், வன்பாயிருப்பது பிறிது இல்லை ,
(என்றவாறு). இஃது இரந்தாலும் நல்குரவு தீரா தென்றது.